textile portfolio > knitted textiles - experimental knitting